Prof. Herman Philipse geeft een lezing met als titel:

“Evolutie en Ethiek”

Ondermijnen evolutionaire verklaringen onze morele intuïties?

De lezing begint met enkele psychologische experimenten waarbij uw morele “intuïties” in kaart worden gebrachtaangaande zogenaamde “trolleytram”-scenario’s. Het zal blijken dat deze intuïties niet vanuit een moraal-filosofisch uitgangspunt te rechtvaardigen zijn. Ze kunnen echter wel verklaard wordenop grond van hersenonderzoek en evolutionaire modellen. In hoeverre ondermijnen dergelijke evolutionaire verklaringen de legitimiteit van onze morele intuïties? De visie van de bekende ethicus Peter Singer (“Ethics and Intuitions”, Journal of Ethics 2005: 331-352) wordt kritisch besproken, en de relevantie voor het probleem van de Global Warming wordt toegelicht.

Prof. Dr Herman Philipse, filosoof en jurist, is hoogleraar, aanvankelijk in Leiden, thans in Utrecht, en auteur van diverse boeken op het gebied van filosofie, godsdienst en atheïsme. Zijn recentste boek is: “God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason”.