Jaarrekeningen

Conform Artikel 17 van de Statuten brengt het bestuur in de jaarlijkse algemene vergadering onder meer verslag uit over haar verrichtingen in het afgelopen verenigingsjaar en doet – onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten – rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financieel beheer.
Goedkeuring van de jaarstukken door de algemene vergadering strekt dan tot décharge van de penningmeester voor zijn financieel beheer in het betreffende boekjaar.

De JAARREKENING 2018 is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2019.

De JAARREKENING 2017 is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2018.

De JAARREKENING 2016 is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2017.

De JAARREKENING 2015 is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2016.

De JAARREKENING 2014 is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2015.

De activa en passiva van De Nieuwe Kring zijn gewaardeerd volgens de Waarderingsgrondslagenn Balans