Programma afgelopen jaren

Activiteiten 2015

 

Activiteiten 2014:

 • Op 10 december 2014 hield Lout Schölvink  een lezing over
  “Chinees en Japans porcelein”. Lout Schölvinck is gepassioneerd verzamelaar van Chinees en Japans exportporselein uit de 17de en 18de eeuw. Een aantal bezoekers namen een voorwerp mee, waarvan zij menen dat het Chinees of Japans porselein is; deze objecten werden door de Heer Schölvinck bij zijn lezing betrokken (analoog aan het programma Kunst & Kitsch)
 • Op 19 november 2014 hield Prof Dr Piet Schrijvers getiteld: “Atomen tegen Goden” De lezing ging over de theologie van de atomist Lucretius zoals die naar voren komt in zijn leerdicht De Natuur der Dingen (De rerum natura).
  Prof Schrijvers is emeritus hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij is bekend als vertaler van o.a. Vergilius’ Aeneis, Horatius’ Verzamelde gedichten, Seneca, Tragedies deel 1 Medea, Phaedra, Trojaanse Vrouwen.
 • Op 29 oktober 2014 hield Laura Starink een lezing over haar boek “Duitse Wortels”. Duitse wortels is de geschiedenis van haar Duitse moeder Eleonora Cibis, die geboren werd in de verre zuid-oosthoek van het Duitse rijk, niet ver van Auschwitz. In januari 1945 trok het zegevierende Rode Leger Silezië binnen; veel Duitsers vluchtten of werden geïnterneerd. Op de conferentie van Potsdam (augustus 1945) stemden Roosevelt en Churchill in met de Russische annexatie van het oosten van Polen, waarna een massale exodus van 11 miljoen Duitsers op gang kwam. Over de oorlog werd bij Starink thuis niet gesproken. In 1994 trok ze met haar moeder naar de Heimat om haar geschiedenis te reconstrueren.
  Laura Starink is 30 jaar redacteur van NRC Handelsblad, o.m. als lid van de hoofdredactie en als correspondent in Moskou (1987 – 1991 waarover zij twee boeken schreef: Een land van horen zeggen (over de perestrojka van Gorbatsjov) en De Russische kater (over de teleurstelling over het Rusland onder Poetin.
 • Op 8 oktober 2014 hield Prof Mr Dr Herman Philipse getiteld: “Evolutie en Ethiek”. Prof Philipse is filosoof en jurist, hoogleraar eerst te Leiden, thans universiteitshoogleraar te Utrecht, auteur van vele wetenschappelijke artikelen en diverse boeken op het gebied van filosofie, godsdienst en atheïsme.
 • Op 17 september 2014 hield mevrouw Mr A. Broekers-Knol een lezing getiteld: Werk en functie van de Eerste Kamer. Mevrouw Mr. Ankie Broekers-Knol (1946) vertelt de dag na Prinsjesdag over haar werk als voorzitter van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal en over de functie van de Eerste Kamer in het Nederlandse staatsbestel. In haar functie zit zij ook de Verenigde Vergadering van de beide Kamers voor, waarvan de inhuldiging van de Koning en Prinsjesdag de meest bekende zijn. Zij is sinds 2001 lid van de Eerste Kamer (VVD-fractie) en sinds juli 2013 bekleedt zij de functie van voorzitter.
 • Op 30 april 2014 hield Els Launspach een lezing getiteld: “De Griekse Tragedie, oorsprong en ontwikkeling”. In deze lezing maakt Els Launspach u deelgenoot van haar grote liefde voor de Griekse tragedie, een kunstvorm die in de vijfde eeuw voor Christus een belangrijke plaats innam in het denken over de positie en het handelen van de mens. Volgens velen is de Griekse tragedie diepgaander dan de filosofie van die tijd, verankerd in religieus besef en tegelijk zich daarvan losmakend, vragen stellend. Hier werden dilemma’s verbeeld op een wijze die nieuw en verpletterend was. De held werd op zichzelf teruggeworpen, in een onmogelijke positie geplaatst, en als gevolg van een verscheurend conflict moest men kiezen.Hoe deze kunstvorm functioneerde en welke vaste onderdelen hierin hun plaats hadden (dialoog, mythologie, koorzang en choreografie), is het onderwerp van de lezing. Hoe deze elementen door drie schrijvers werden toegepast in verschillende stukken (Oedipus, Antigone, Medea, Iphigeneia in Aulis en de Oresteia) was het onderwerp van de vierdelige CURSUS die op de lezing volgde.
  De cursus is gegeven op 16 en 30 mei, 13 en 27 juni, steeds van 15.00 uur tot 16.30 uur in De Nieuwe Kring.
 • Op 9 april hield Dr Rudi Cordes getiteld: “Hartstochtelijk, venijnig en erotisch, de 17e-eeuwse dwarsligger Jan Zoet”. De dichter en toneelschrijver Jan Zoet (1609-1674) was een onverbeterlijke criticus van de gevestigd orde in het zeventiende-eeuwse Amsterdam. Hij beoefende een scala aan ambachten, maar was vooral dichter, toneelspeler, en religieus en politiek wereldverbeteraar. Kerkelijke starheid en aanmatiging kraakte hij af; de Oranjes vereerde hij tot in het hemelrijk, maar het staatsgezinde regentendom verguisde hij. Aan de reconstructie van zijn leven en een uitvoerige analyse van zijn vele pennenvruchten, is duidelijk te zien hoe hij zich een unieke positie heeft verworven in de cultuurgeschiedenis van zijn eigen en zeker ook latere tijd. De lezinggever is Rudi Cordes, voor zijn pensioen een kleine 40 jaar leraar op de Osdorper Scholengemeenschap, later het Calandlyceum te Amsterdam. Hij heeft zich al sinds 25 jaar met Jan Zoet bezig gehouden en zich in zijn leven en werken grondig kunnen verdiepen dankzij zijn grote passie, het verzamelen van zeventiende-eeuwse boeken.
 • Op 26 maart hield Prof.dr. Ernestine van der Wall, hoogleraar geschiedenis van het christendom, een lezing getiteld: “Oprechtheid als ideaal, Geloof en ongeloof in het fin-de-siècle”. Wat is een integer geloof, een eerlijke levensbeschouwing? Voor deze vraag zien gelovigen zich gesteld wanneer zij het traditionele geloof waarin zij zijn opgegroeid in een zinvol verband wensen te brengen met de moderne cultuur en wetenschap. Hoe kunnen zij hun geloof behouden zonder een gespleten persoonlijkheid te worden of tot hypocrisie te vervallen? Moet de confrontatie met de moderniteit niet eerder leiden tot een opgeven van het geloof? Is dat niet eerlijker – en ook consequenter? Mede aan de hand van de beroemde roman Jean Barois (1913) van Roger Martin du Gard (Nobelprijs Literatuur 1937) zal het nog altijd actuele vraagstuk van oprecht (on)geloof, dat inmiddels ook op mondiaal niveau speelt, worden belicht. Mevrouw van der Wall is verbonden aan Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, Instituut voor Godsdienstwetenschappen.
 • Op 26 februari hield Nelleke Noordervliet een lezing over haar boek
  “Vrij Man, het leven van Menno Molenaar”. In Handelsblad/NRC stond daarover:
  De schrijfster en haar fictieve hoofdpersonage, de 17e-eeuwse arts en jurist Menno Molenaar, ontmoeten elkaar in New York. Ze zijn Rotterdammers die gestudeerd hebben in Leiden. Er volgt een tocht langs de plaatsen waar Menno heeft gewoond en geleefd. Via Menno schrijft Noordervliet over het leven in de Gouden Eeuw, de sociaal-maatschappelijke omstandigheden, de gespannen politieke situatie en de veranderingen in het denken over wetenschap en religie. Menno komt in aanraking met de kring rond Spinoza. Door diens ideeën raakt hij los van het geloof. Hij wordt gedwongen bij Johan de Witt te spioneren voor de Engelsen. Na een gewelddaad vlucht hij naar New York. De schrijfster is personage in de roman. Historische figuren dragen evenzeer bij tot de verbeelding van het leven in de Republiek als de bedachte personages. Het boek verscheen in 2012. Schrijfster is niet alleen auteur van vele boeken en artikelen maar vervult ook vele functies in de (wetenschappelijk)-literaire wereld.
 • Op 29 januari hield Ds Carel ter Linden een lezing getiteld: “Neerslag van een persoonlijke ontwikkeling”.
  “Wat gelooft u zelf, of wat gelooft u niet (meer)? Wat zou u aan uw kinderen kunnen en willen doorgeven?”
  Dit is de kernvraag uit het in juni 2013 verschenen boek van Carel ter Linden getiteld: Wat doe ik hier in GODSNAAM?

Activiteiten 2013:

 • Op 19 december 2013 werd het 90-jarig bestaan van onze Vereniging gevierd. Onze ereleden Let van Dijk en Nel de Ruig gaven een veelzijdige terugblik op de 90-jarige geschiedenis aan de hand van bijzondere verhalen en anekdotes. De avond werd muzikaal opgeluisterd door het ensemble Vieux Bleu.
 • Op 11 december gaf prof. dr Marcel Barnard een lezing: “God en het museum” over de samenhang tussen kunst, wetenschap en religie.
 • Op 20 november 2013 gaf dr Ch. Hupperts, antiek filosoof en graecus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam een lezing over “De geluksopvatting van Aristoteles”.
 • Op 30 oktober hield Christine Sinninghe Damsté-Hopperus Buma een lezing over de geschiedenis van het ganzenbord.
 • Op 2 oktober gaf Dr B. Leeuwenburgh een lezing getiteld: “Het noodlot van een ketter” over het lot van de vooruitstrevende zeventiende-eeuwse arts, jurist en filosoof Adriaan Koerbagh.
 • Op 11 september hield drs Machteld Veenhoven een lezing getiteld: “De mens achter het juweel, door de eeuwen heen”.
 • Op 26 juni was er een concert van Irene Maessen, sopraan, en Rudolf Jansen, piano met een programma “Rondom Debussy” (liederen van Claude Debussy, Reynaldo Hahn, Gabriël Fauré, Alphons Diepenbrock en Ravel).
 • Op 4 mei Dodenherdenking (beelden van de dodenherdenking op de dam in Amsterdam op groot beeldscherm), gevolgd doorToneeluitvoering van de Stichting Engagement getiteld “Ik huil mijn vaders tranen”
 • Dr. R.J. Valkhoff gaf een lezing getiteld : “Montaigne en de deconstructie van het teleologische wereldbeeld”.
 • Dr.J.P.Schouten gaf een lezing, getiteld “Jezus als goeroe: Hindoes over Christus”.
 • Toneeluitvoering van de Stichting Engagement met VERLOREN, toneelbewerking en regie Martine Faber
 • Concert van de fluitiste Eleonore Pameijer met De twaalf Fantasieën voor fluit solo van Georg Philipp Telemann, afgewisseld met eigentijdse composities
 • Ludo Jongen een lezing getiteld De Sprookjesachtige Middeleeuwen
 • Ine Zantingh gaf een lezing over het gedicht “Awater” van Martinus Nijhoff

In 2012 waren er:

 • Prof. Henk Nellen met een lezing over Hugo de Groot (1583-1645): Grotius, exegeet: wegbereider van de Verlichting
 • Drs. Hildebrand de Boer met een lezing, getiteld ‘Polderland Europa’
 • Een concert door de bekende Nederlandse fluitiste Eleonore Pameijer en de Italiaanse meester-gitarist Dario Macaluso met een Italiaans Bel Canto programma
 • Noor de Vries Robbé met een lezing over haar boek ‘Er zit gevaar in de lucht’. Het is het levensbericht van haar vader Henri Max Corwin . En verder een zondagmiddagconcert, met de pianiste Maria Prokofieva
 • Dr. Nico Schulte Nordholt met een lezing, getiteld “Clash of itjihad” over achtergronden en gevolgen van het snelle islamiseringsproces.
 • Dr. Albert Gramsbergen met een lezing getiteld: “Taal” over Evolutie en ontwikkeling van de communicatie tussen mensen
 • Dr.Arnoud Vrolijk gaf een lezing, getiteld “Arabisch leren in de zeventiende eeuw”
 • Drs. W.L. (Bim) Bensdorp een lezing over het cultuurvraagstuk bij fusies en overnames en Frances van Gool gaf een lezing getiteld “De lotgevallen van Hagar in de beeldende kunst”.

Het Programma in 2011 had lezingen van

 • Micky Piller over M.C. Escher, Forever, Eeuwigheid en Oneindigheid in het werk van Nederlands beroemdste graficus
 • Prof. Wop. J. Rietveld over Een ontmoeting met onze biologische klok
 • Dr.H.Th. Bussemaker, voorzitter van het Indisch Platform over “Indisch verdriet”.
 • Prof. dr. G. K. Lieten over Kinderarbeid, Wat moeten We Daarmee
 • Dr Alexander Rinnooy Kan, sinds augustus 2006 kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, over:“De moderne economie”.
 • Caroline van Dullemen over “Worldgranny”.
 • Itzel Trejo Medecigo, mezzosopraan en Stefan Donner, piano gaven een concert
 • Verder een toneelstuk getiteld MENNO door Kees Posthumus en een lezing van Ds Sybout van der Meer,getiteld : “De kracht van een minderheid, van Menno Simonsz’ reformatie via Verlichting naar 2011”
 • Dr mr Eugénie C. de Bordes hield een lezing getiteld Dieren in het geding

Het Programma in het najaar 2010 had als Thema

‘Leven Denken en Kunst in de Gouden Eeuw’.

Er waren lezingen van:

 • Prof. Dr. Henk Nellen over Hugo de Groot
 • Dr Rinse Reeling Brouwer over De prikkeling die van Spinoza uitging voor de gereformeerde theologie
 • Dr Yvonne Bleyerveld over De uitbeelding van verhalen uit de bijbel in de beeldende kunst van de Gouden Eeuw
 • Ds Marthe de Vries, over Rekkelijk en Precies: geloven in de jonge Republiek der Nederlanden
 • Dr A van Strien over Constantijn Huygens, Heilighe Daghen (1645)

In het najaar 2012/voorjaar 2013 was er een Discussiekring Geloven of Niet-geloven op drie dinsdagavonden, waaraan deelnamen Dr. Henk Nellen, kenner van geloofs- en denkrichtingen in de 17de eeuw en van Hugo de Groot in het bijzonder, als gespreksleider, Dr.Paul Juffermans, bekend van lezingen o.a. over Spinoza’s Theologisch-Politiek Traktaat, Ds. Aart Mak, dominee van de Protestantse Kerk Nederland en bekend van Kerk Zonder Grenzen en Dr. Bert Blans, R.K. theoloog en filosoof, kenner van de kerkvader Augustinus.Deze discussiekring wordt in het najaar 2013 gevolgd door een discussiekring: “Is er een vrije wil?”(zie hierboven)