Lezingen OpenBoek

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPEN BOEK LEZINGEN:

De OpenBoek lezingen vinden plaats in de Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout.

Zaal open (voor een glaasje)            17.00 uur
Begin van de lezing                           17.30 uur       

Gemeenschappelijke maaltijd na afloop van de lezingen 18.45-20.00 uur.
(uitsluitend voor wie zich daarvoor tevoren hebben aangemeld)                 

Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing – telefonisch op het nummer van De Nieuwe Kring 06 1639 6446 of door overmaking van het bedrag op NL62 ABNA 0433 535 318 t.n.v. De Nieuwe Kring onder vermelding van “OpenBoek” en de datum van de lezing.
Leden genieten voorrang voor de maaltijd, wanneer zij zich ten minste een week voor de dag van de lezing opgeven.

Kosten:   Lezing    € 6,50 voor leden en € 10, – voor niet-leden;

                 Maaltijd   € 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.

 

PROGRAMMA 2016

Woensdag 13 januari 2016

Thijs Pollmann, emeritus hoogleraar, over het door hem vertaalde boek
van Thomas Mann: Jozef en zijn broers

Thijs Pollmann

 

 

 

 

 

 

De stof van Jozef en zijn broers is ontleend aan de Genesishoofdstukken over aartsvader Jakob en zijn twaalf zonen. De een na jongste zoon Jozef haalt zich met zijn arrogantie de vijandschap op de hals van zijn oudere broers. Die verkopen hem als slaaf naar Egypte. Daar geeft Jozef een overtuigende uitleg aan de dromen van Farao en die benoemt hem tot minister van voedselvoorziening. Door honger gedreven melden de broers zich in Egypte, waar Jozef zich aan hen bekend maakt. Jozef nodigt zijn oude vader en zijn broers en al hun vrouwen en kinderen uit zich in Egypte te vestigen. Jakob sterft en wordt in een indrukwekkende stoet naar Kanaän terug gebracht. Dit alles wordt met zeer veel ironie en grote virtuositeit verteld tegen de achtergrond van de cultuurgeschiedenis van het Midden-Oosten van rond het jaar 1400 voor Christus.

Woensdag 3 februari

 

Fanny Struijk

 

 

 

 

 

 

Fanny Struik, classica, geeft een lezing over de receptie van Ovidius’ Orpheus en Eurydice in de Nederlandse literatuur. Behandeld wordt het dramatisch verhaal van Orpheus en zijn Eurydice in Ovidius’ Gedaantewisselingen (Metamorfosen). Vervolgens wordt aan de hand van een aantal gedichten en een kort verhaal getoond hoe de verschillende elementen van de mythe over Orpheus – het wezen van de liefde; het mysterie van de dood; de macht van de kunst- zijn overgenomen in de Nederlandse literatuur. Teksten via hand-out.

 

Woensdag 24 februari

ELS LAUNSPACH geeft een lezing over: “Een andere visie op Hamlet”

Launspach

 

Traditiegetrouw schreef Shakespeare met Hamlet een wraaktragedie, een genre dat erg populair was in het Elizabethaans theater. Het stuk bestond al in grovere vorm maar Shakespeare gaf er een enorme verdieping aan, waardoor de complete tekst wel vijf uur speeltijd kan betekenen.

Wat heeft Shakespeare precies gedaan? Welk probleem wilde hij aankaarten? En wat kunnen wij daarmee, in onze tijd? Hierover gaat de lezing Een andere visie op Hamlet; een lezing waarin uiteraard ook nieuwe inzichten aan de orde zullen komen.

Els Launspach schrijft romans en essays over toneel, film, en de mimetische theorie. Na haar studie theaterwetenschap werkte ze als dramaturg, schreef televisiescenario’s en jeugdboeken. In mei 2015 verscheen de roman “Jonker” waarin een man wordt getekend op een keerpunt in zijn leven. Momenteel werkt Els aan verschillende nieuwe projecten. Daarnaast is zij deskundig op het gebied van de Griekse tragedie en Shakespeare. Ze geeft les op de Amsterdamse Hogeschool van de kunsten.

 

Woensdag 16 maart

heringa_still

Moek-Heringa

Albert Heringa, bioloog en auteur, met brede ervaring opgedaan in vele landen op het gebied van natuurbeheer en bestaansbronnenbeheer, maar recenter – mede naar aanleiding van hulp bij zelfdoding van zijn 99-jarige moeder – actief op het terrein van inzichten over zelfgekozen levenseinde, hulp bij zelfdoding en “voltooid leven”, geeft een lezing over laatstbedoelde onderwerpen, zowel over het emotionele aspect als het wenselijk geachte (wettelijke) kader en toezicht daarbij.

 

Woensdag 6 april

HvdE-boekHannah_van_den_Ende

 

 

 

 

 

 

 

Hannah van den Ende, arts en auteur, geeft een lezing over haar proefschrift en boek “Vergeet niet dat je arts bent” over de lotgevallen van

Joodse artsen tijdens de Duitse bezetting. Een geschiedenis van altruïstische heldenmoed en morele verwarring.

Tentoonstelling

Het ligt in de bedoeling om van eind maart tot eind april een fototentoonstelling in de koffiekamer in te richten van foto’s die passen bij de lezing en het boek van Hannah van den Ende, verzameld door de Heemsteedse fotografe Julie Blik

 

Woensdag 13 april

EvdGSchaliegasEvert van de Graaff, geoloog, geeft een lezing over schaliegas. Wat is schaliegas, hoe ontstaat het, waar komt het voor en waar is het winbaar, hoe verloopt de winning in de U.S.A., welke uitdagingen gelden, hoe ligt dat in Nederland? Dr.W.J.E. van de Graaff was jarenlang werkzaam voor Shell International Exploration and Production en later als zelfstandig consultant op het gebied van gasboringen.

 

Woensdag 25 mei

hanseenhoorn

 

 

 

 

10.000.000.000 mensen in 2050, hoe kunnen die gevoed worden?

Drs. J.W. (Hans) Eenhoorn is oud-ondernemer, was lid van de Millennium Taskforce on Hunger van de Verenigde Naties met de opdracht om realistische actieplannen te ontwikkelen om chronische honger in de wereld te bestrijden. Daarnaast was hij lid van het Internationale Hoofdbestuur van SOS-Kinderdorpen, en associate-professor voor Voedselzekerheid en Ondernemerschap aan de Universiteit van Wageningen. Het honger probleem nu en in de toekomst kan opgelost worden, maar dan zal er het nodige moeten veranderen op het gebied van agrarische ontwikkeling, gebruik van schaarse grondstoffen (land, water, mest) en distributie van voedsel.
Van de huidige 7 miljard mensen lijden er ongeveer 2 miljard aan de gevolgen van ondervoeding. Ongeveer één miljard is chronisch hongerig, dat wil zeggen dat zij gedurende langere perioden (maanden) te weinig voedsel krijgen en daardoor geestelijk en lichamelijk onvolwaardig zijn, met als gevolg een lage arbeidsproductiviteit, grote vatbaarheid voor ziekten en een hoge sterfte kans. Daarnaast hebben nog eens ongeveer één miljard mensen een permanent gebrek aan de noodzakelijke vitaminen en mineralen in hun dagelijkse voeding waardoor ook zij zich geestelijk en lichamelijk onvoldoende kunnen ontwikkelen.
Als de wereldbevolking nu al niet instaat is om zichzelf adequaat te kunnen voeden hoe moet dat dan als er straks 2 of misschien zelfs 3 miljard mensen meer op deze aarde zullen leven?
Hans Eenhoorn zal in deze lezing een beeld schetsen van de huidige voedselproblematiek en oplossingsrichtingen aangeven voor een adequate voedselvoorziening voor iedereen in de toekomst.

 

Woensdag 8 juni

rinnooy_kan2

 

 

 

 

 

 

Alexander Rinnooy Kan, o.a. oud-voorzitter van de S.E.R. en thans hoogleraar te Amsterdam en lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal, geeft een lezing getiteld: Denken over Globalisering – is het een beteugelbare bedreiging, een netto zegen of een historische onvermijdelijkheid?

 

Woensdag 14 september

ROB  DRIESSEN  over:  “De meerwaarde  van kennis en onderzoek”.
                     (De functie van de expert in de kunstmarkt)

Rob Driessen-2

Deze voordracht gaat over de belangrijke rol die authenticiteit en herkomst spelen in de kunstmarkt. Gedegen onderzoek kan een belangrijke meerwaarde geven aan een kunstvoorwerp, zowel in kunsthistorisch als commercieel opzicht. Het werk van experts op het gebied van kunst en antiek gaat echter vaak schuil achter een waas van geheimzinnigheid. Rob vertelt over zijn ervaringen met interdisciplinair onderzoek naar de herkomst en achtergrond van objecten.

Rob Driessen (Aalten, 1970) is kunsthistoricus en gecertificeerd registertaxateur, gespecialiseerd in toegepaste kunst en design vanaf 1860. Hij leidde jarenlang de afdeling 20th century decorative art & design bij het internationale veilinghuis Sotheby’s en vestigde zich in 2007 als zelfstandig taxateur, adviseur en makelaar. Rob adviseert bezitters en kopers van kunstvoorwerpen over de achtergrond en de waarde van kunstvoorwerpen en begeleidt aan- en verkopen. Ook maakt hij deel uit van het specialistenteam van het bekende AVROTROS programma ‘Tussen Kunst & Kitsch’.

U wordt van harte uitgenodigd een object uit eigen bezit mee te nemen en ter beoordeling voor te leggen aan Rob Driessen. Denk hierbij aan glas, aardewerk, metaalwerk en andere toegepaste kunst uit de periode omstreeks 1900 tot nu (Jugendstil, Art Deco, naoorlogs design).  Meubelen, lampen en andere niet moeilijk te verplaatsen objecten kunt u desgewenst aan de hand van een foto laten beoordelen.

 

Woensdag 19 oktober

HARRY  KNIPSCHILD geeft een lezing over: “Herman Willem Daendels” (1762-1818)

Harry_Knipschild_2

Herman Willem Daendels

Daendels speelde een belangrijke rol in het tijdperk van de Franse Revolutie. Hij werd geboren in het Gelderse Hattem. Na een studie rechten wierp hij zich op als patriot en verzette zich tegen de toenemende macht van stadhouder Willem V.

Daendels moest met zijn bruid in 1787 vluchten naar Frankrijk. Een paar jaar later trok hij als Frans generaal onze regio binnen. Nu was het de beurt aan Willem V om naar Engeland te vluchten
In de Bataafse Republiek (vanaf 1795) trad Daendels op als hoogste Nederlandse militair. In 1798 pleegde hij tweemaal een staatsgreep. In 1807 stuurde koning Lodewijk Napoleon hem naar Indië om er de Franse belangen te behartigen. Koning Willem I zond hem in 1815 naar Elmina op de kust van Afrika, waar hij door ziekte om het leven kwam.

Historicus Harry Knipschild heeft in Franse archieven onderzoek gedaan naar het optreden van deze bijzondere man, die geschiedenis maakte met de aanleg van de Grote Postweg in wat nu Indonesië is. Tijdens de lezing zal hij een nieuwe en internationale kijk op Herman Willem Daendels presenteren”.

Woensdag 9 november

SABINE LICHTENSTEIN  geeft een lezing met muziek over: “Schubert

Sabine Lichtenstein

Schubert

Schubert was een romanticus. In zijn geval betekent dat een verbondenheid met het dolen en de dood, maar ook een hang naar vrijheid. Die hang uitte zich in een individualistische muzikale interpretatie van gedichten, een eigengereide omgang met religieuze dogma’s en een kritische politieke houding.

Dr. Sabine Lichtenstein, musicologe en  bekend o.a. van concerttoelichtingen in de Philharmonie te Haarlem, bespreekt deze eigenschappen van Schubert en hun weerslag in zijn muziek. Zij doet dat met veel klinkende voorbeelden, aansprekende visuele illustraties en komische zowel als ontroerende weetjes.

 

Woensdag 7 december

UTA  SCHÜTZENDORF  geeft een lezing over: “Faust in de Duitse Literatuur”

 

Faust_im_StudierzimmerFaust-2

 

 

 

 

De lezing zal gaan over het Faust-motief in de Duitse literatuur. Uta Schützendorf gaat eerst terug naar de bron, de historische Dr. Faust, die rond 1540 een beroemde astroloog, medicus en magiër was. Hij overleed naar aanleiding van een mislukt alchimistisch experiment. Dit werd al snel geduid als ‘des duivels’.

Verschillende schrijvers lieten zich vervolgens inspireren door de verhalen en legendes over deze beruchte man, die een pact met de duivel gesloten zou hebben. In de verlichting ontstaat een positieve waardering voor de drang naar kennis van de wetenschapper Faust. Het hoogtepunt hiervan vormt de Faust van Goethe, het meest opgevoerde Duitse toneelstuk ooit. Goethes Faust wil weten ‘was die Welt im Innersten zusammenhält’.

Zowel Goethes Faust als het Faust-motief in het algemeen inspireerden weer vele andere schrijvers, zoals Paul Valéry, Boelgakov, Pessoa en Havel, en ook componisten, zoals Schubert, Berlioz, Gounod, Wagner, Schnittke en zelfs Frank Zappa. Het Faust-thema behoort tot de meest voorkomende thema’s in de Europese literatuur sinds de middeleeuwen. De met name door Duitsland veroorzaakte verschrikkingen van de 20ste eeuw gaven aanleiding tot weer nieuwe interpretaties.
Uta Schützendorf gaat in op de vraag in hoeverre het Faust-motief als een typisch Duits fenomeen kan worden beschouwd en zal daarbij  tenslotte ingaan op de wijze waarop in de romans van Heinrich Mann, Klaus Mann en Thomas Mann dit motief gestalte is gegeven.

Uta Schützendorf is docente Duits aan het Ignatius Gymnasium te Amsterdam en verzorgt daarnaast al vele jaren lezingen en cursussen op het gebied van Duitse literatuur en cultuurgeschiedenis, zoals o.a. over de romans van Thomas Mann.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

De OpenBoek lezingen vinden plaats in de Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout.

Zaal open (voor een glaasje)            17.00 uur

Begin van de lezing                           17.30 uur       

Gemeenschappelijke maaltijd na afloop van de lezingen 18.45-20.00 uur.
(uitsluitend voor wie zich daarvoor tevoren hebben aangemeld)                 

Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing – telefonisch op het nummer van De Nieuwe Kring 06 1639 6446 of door overmaking van het bedrag op NL62 ABNA 0433 535 318 t.n.v. De Nieuwe Kring onder vermelding van “OpenBoek” en de datum van de lezing.
Leden genieten voorrang voor de maaltijd, wanneer zij zich ten minste een week voor de dag van de lezing opgeven.

Kosten:   Lezing    € 6,50 voor leden en € 10, – voor niet-leden;

                 Maaltijd   € 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.